Spørsmål? Ring oss på 66 81 10 20
Laster
Legger til produktet...

Salgs- og leveringsbetingelser


1. Generelle Betingelser


1.1 Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Lexow AS (heretter Lexow), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet av signaturberettigede personer fra begge parter.

1.2 Forhandlerstatus

For å beholde status som forhandler hos Lexow vil det være et krav til at kunden har et minimumsuttak av varer per år. Lexow forbeholder seg retten til å trekke forhandlerstatusen tilbake fra kunder som ikke oppfyller dette kravet. Forhandleren plikter i tillegg til å opprettholde et godt kunnskapsnivå om Lexows produkter og sortiment.

1.3 Kunder

Lexow selger kun til bedrifter, og hovedsakelig bedrifter som driver med videresalg.

1.4 Produktinformasjon

Alle varer som finnes i Lexow sitt sortiment kan bli justert/endret uten særskilt skriftlig varsel.

2. Priser og betalingsbetingelser


2.1 Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato, forbeholder Lexow seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva og EXW Lexows lager hvis ikke annet er oppgitt. Alle ekspederte ordre kan i tillegg få et utkjørings-, porto- og emballasjegebyr, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Lexow innen 15-femten virkedager regnet fra levering.

2.2 Webhandel

Ved handel på web tas det forbehold om eventuelle prisfeil som kan anses som opplagte feil.

2.3 Betalingsbetingelser

Kredittkjøp kan kun utføres hvis kunden er kredittgodkjent før kjøpet foreligger. Kunder som ikke har innvilget kreditt kan kun kjøpe varer på postoppkrav eller ved forskuddsbetaling. Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp er 30 dager fra vareutsendelse dersom ikke annet er avtalt.

2.4 Morarenter

Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid gjeldende morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Lexow seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot postoppkrav eller forskuddsbetaling.

2.5 Salgspant

Lexow har salgspant i Produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkter overlevert Forhandleren til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med teksten “Tilhører Lexow AS” av Forhandler og holdes atskilt fra Forhandlerens vanlige varelager.

3. Leveringsbetingelser


3.1 Leveringsmåter

Lexow tilbyr forskjellige leveringsmåter for sine kunder. Priser på leveringsmåtene kan endres uten særskilt varsel.

3.1.1 Hentes

Varer som er bestilt kan normalt hentes inneværende virkedag. Hentetjenesten er tilgjengelig fra klokken 08:00 frem til klokken 16:00. Varer blir ikke utlevert uten gyldig legitimasjon og gyldig ordrebekreftelse. Ordre som ikke er hentet innen 5 virkedager kan bli sendt ut med beste alternativ. Ekspedisjonsgebyr og frakt tilkommer.

3.1.2 Bring Bedriftspakke

Bring bedriftspakke vil være standard alternativet for alle kunder. På dette alternativet blir kunden belastet for frakten av den aktuelle varen. Det gjøres to leveringsforsøk på mottakeradressen, før pakken ev. returneres Lexow, retur til postkontor kan avtales spesielt. Ved uavhentede og returnerte forsendelser belastes kunden for frakt og returfrakt.

3.1.3 Bring Bedriftspakke ekspress

Ekspresspakker er normalt fremme hos kunden før klokken 12 påfølgende virkedag. På dette alternativet blir kunden belastet for frakt og ekspressgebyr.

3.2 Fraktpriser

Alle kunder benytter Lexows standard fraktpriser med mindre annet er skriftlig avtalt med selger hos Lexow. Lexows standard fraktpris er valgt transportørs til en hver tid gjeldende prisliste. Fraktpris beregnes ved forsendelse fra Lexow.

3.3 Fraktfri levering

Alle ordre over 7.500,- kan være gjenstand for fraktfri levering med transportmetode valgt av Lexow. Dette gjelder kun dersom annet ikke er avtalt mellom Kunde og Lexow, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft på tidligere plasserte ordre.

3.4 Bestillingsfrister for levering samme dag

Alle ordre som er registrert hos oss innen kl 13:00, vil bli levert fra oss samme dag, så fremt varene er på lager (gjelder ikke ved logo-trykking på klær). Skal ordren sendes med ekspress er fristen kl 14:00.

4. Reklamasjoner og returer


4.1 Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har Lexow ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Lexow foretar retting eller omlevering, kan ikke forhandleren gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 15-femten virkedager regnet fra levering.

4.2 Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges Produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.
Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom Ordre og Ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av Produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med Ordre og senest 15 dager etter mottak skriftlig reklamere eventuelle avvik.
Eventuell garanti til kunden og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for Produktet.
Lexow gir ikke Forhandleren eller dennes kunder egen garanti på Produktene.

4.3 Retur

All retur skal avtales med vårt kundesenter på tlf. 66 81 10 20 før forsendelse.

5. Ansvar


5.1. Erstatningsansvar

Lexow fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Lexow forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

5.2 Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Lexow erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 5.1 Erstatningsansvar.

6. Øvrige bestemmelser


6.1 Force Majeure

Er Lexow forhindret fra å levere eller foreta omlevering , eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Lexow eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lexow fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.
Motparten kan i force majeure situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 60 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 kalenderdagers varsel. Annen varighet kan avtales i bilag. I forbindelse med force majeure situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

6.2 Eksport

Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

6.3 Tvister

Denne avtale reguleres av norsk rett.
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.
Ved tvist om betalingsplikt for forfalt gjeld forbeholder Lexow seg retten til selv å velge om søksmål, uavhengig av denne voldgiftsavtale, skal anlegges for de ordinære domstoler.
Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.

Laster
Laster